• Bij de instandhouding van installatietechniek ligt het voor de hand dat de technische discipline een overkoepelende rol vervult. Go Real Estate heeft de expertise en ervaring op dit terrein en stelt die deskundigheid in het kader van overkoepelend management graag ter beschikking. Met een integrale aanpak kan een goed totaaloverzicht van instandhoudingskosten gerealiseerd worden. Tevens vormt het een voorzet voor beleidsmatige aanpassingen.
  • Terugkoppeling van uitgaven naar beschikbaar gestelde budgetten alsmede jaarlijkse en meerjaren-prognoses voor de financiŽle behoefte, gerelateerd aan de eisen die aan gebouwen gesteld worden, kunnen binnen dit kader betrouwbaar en compleet gerealiseerd worden.
  • Waar Go Real Estate binnen het eigen bureau alle technische aspecten kan behandelen, zijn in het kader van een integrale aanpak samenwerkingsverbanden met architecten- en specialistische bureaus aangegaan, om zo de beschikking te hebben over de eventuele benodigde specialistische kennis.
  • Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de vaststelling van de benodigde (jaar)budgetten in samenhang met de geplande activiteiten;
  • Het (jaarlijks) vervaardigen van financiŽle overzichten van de verstrekte opdrachten en meerjarenprognoses;
  • Het bewaken van de voortgang van de activiteiten;
  • Het toetsen van de gemaakte kosten aan de afgesproken budgetten;
  • Het geven van betalingsadviezen over de rekeningen van de uitgevoerde werkzaamheden;
  • Het jaarlijks actualiseren van af te sluiten onderhoudscontracten.
 

De onderstaande definitie, door ons aangepast voor gebouwen, van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) luidt:

“Alle activiteiten, die ten doel hebben een gebouw in de staat te houden of terug te brengen en nodig worden geacht voor de door het gebouw te vervullen huisvestingsfunctie”.

Het belang van onderhoud ten behoeve van de zekerstelling van gehuisveste activiteiten wordt sterk onderschat, temeer omdat de kosten van onderhoud een gering percentage vormen ten opzichte van de totale kosten van de huisvestingsfunctie.

Bij het onderhouden hoort een onderhoudsplan. Dit plan dient afgestemd te worden op het beleidsplan, in zowel technisch als financieel opzicht. Het gebruik van gebouwen door mensen, die daar activiteiten ontplooien, wordt steeds nadrukkelijker afhankelijk van de beschikbare technische voorzieningen en de betrouwbaarheid daarvan.

De betrouwbaarheid wordt bepaald door de mate van onderhoud en technische levensduur van onderdelen van de installaties. Ook het gebruik van de installaties is geen statisch gegeven. De eisen, die aan gebouwen en daardoor aan de installaties gesteld worden, wijzigen voortdurend. De afweging onderhouden of vervangen door (technologisch) nieuwere installatiedelen dient telkens gemaakt te worden.

Ook moet het gebruik van gebouwen op steeds meer aspecten aan wettelijke regelingen zoals Arbo- en milieuwetgeving, energieproblematiek, actieve en passieve veiligheid, enz. voldoen.

Organisatie van onderhoud
Teneinde opdrachten inzake het beheer respectievelijk de begeleiding van het onderhoud effectief te kunnen uitvoeren, zijn binnen ons bureau ervaren technici c.q. projectleiders beschikbaar. Wij streven ernaar het werk binnen een project te laten realiseren door ťťn persoon (projectleider).

Hierdoor wordt de betrokkenheid bij het project bevorderd en noodzakelijke informatie-overdracht ten gevolge van het inschakelen van meerdere personen beperkt. Voorkomende problemen of vragen kunnen direct worden afgehandeld. Binnen het gehele bureau is een diversiteit aan deskundigheid beschikbaar. Er worden regelmatig cursussen gevolgd, congressen en seminars/beurzen bijgewoond.

Ook het up-to-date houden van kennis door het bijhouden van diverse vakbladen behoort tot het standaard scholingsprogramma van Go Real Estate. Hierdoor wordt het mogelijk, om ook meer specifieke problemen adequaat te kunnen behandelen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de Arbo- en milieuwetgeving, energieproblematiek, actieve en passieve veiligheid.

Activiteiten bij het onderhoud
In hoofdzaken vastgelegd, kunnen wij de volgende activiteiten aanbieden:
ONDERHOUDSMANAGEMENT